TS RPL d.d.

Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe 13.12.2018

 

Spoštovani!

Skladno s 34. členom Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) poslovodja družbe TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUŠ d.d., Pohorska ulica 9, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ciljna družba) obvešča, da je bila dne 6.12.2018 v dnevnem časopisu Večer objavljena prevzemna ponudba za vse delnice ciljne družbe.

Prevzemno ponudbo je objavila družba A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik), pri čemer kot poslovodja ciljne družbe s tem dopisom podajam oceno učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe, še zlasti zaposlovanje, ter oceno strateških načrtov prevzemnika za ciljno družbo in njihovih možnih posledic na zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov, kakor so določeni v prospektu. Poslovodstvo tako lahko v celoti pritrdi navedbam iz objavljenega prospekta in sicer pri poglavju 4. – gre namreč za strateški prevzem ciljne družbe, ki ji bo omogočil utrditev položaja in rast dejavnosti, pričakujejo se tudi določeni komplementarni učinki. Prav tako se ne pričakujejo pomembnejše spremembe v politiki zaposlovanja pri ciljni družbi, ki ostaja v Mariboru.

S tem v nadaljevanju izjavljam, da poslovodstvo s prevzemnikom nima dogovora glede prevzemne ponudbe, niti o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev. Člani poslovodstva ciljne družbe tudi niso (več) imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, so pa jih prodali prevzemniku neposredno pred sporočeno prevzemno namero in sicer ob enakih pogojih, kot jih predvideva prevzemna ponudba.

Družba TS RPL d.d. ni zavezana k revidiranju letnih poročil. Ne glede na to, družba TS RPL d.d. v letna poročila redno vključuje mnenje zunanjega revizorja. Glavnino realizacije dosega družba TS RPL d.d. z naročninami in sicer v povprečju 89 %, ostale prihodke pa dosega še s priključninami, naročninami na internet in ostalimi storitvami. Čisti poslovni izid je bil v letu 2014 in 2015 pozitiven in sicer v višini 59.718 EUR v letu 2014 (profitna marža 9 %) in 4.731 EUR v letu 2015 (profitna marža 0,7 %). Od leta 2016 naprej je bil čisti poslovni izid negativen in sicer se je gibal med -39 tisoč in -87 tisoč EUR. Čisti prihodki od prodaje po letih padajo zaradi pojava konkurence in prehoda odjemalcev h konkurenci. Povezovanje z močnejšim strateškim partnerjem se kaže kot nujno.

Zadnja izračunana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, na katero se nanaša prevzemna ponudba (izračunana kot razmerje med kapitalom ciljne družbe in številom vseh delnic ciljne družbe) je na dan 31. 12.2017 znašala 8,38 EUR (vir: AJPES).

 

Lepo pozdravljeni!

                                                                                                                                

Direktor

Zvonko Bajec

 

Vse pravice pridržane 2016 TS RPL d.d.