TS RPL d.d.

Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d.

Obvestilo 06.11.2018 - XVII.seja skupščine družbe

TS RPL D.D., POHORSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR
Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem XVII. SEJO SKUPŠČINE delniške družbe TS RPL D.D., s sedežem v Mariboru, ki bo v Mariboru, dne 06. 12. 2018 ob 12.00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre;
z naslednjim dnevnim redom:

1.Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa 1:
Ugotovi se prisotnost na skupščini. Za predsedujočega skupščini se izvoli Tomaž Petrovič ter verifikacijsko komisijo v sestavi Suzana Unger in prisotni predstavnik družbe Ixtlan kot preštevalca glasov. Seji bo prisostvovala in vodila zapisnik vabljena notarka Ksenija Košar Bratuša.

2. Odpoklic obstoječih članov nadzornega sveta družbe
Predlog sklepa 2:
Z dnem sprejema tega sklepa se z mesta člana nadzornega sveta družbe TS RPL d.d. odpokličejo obstoječi člani nadzornega sveta družbe TS RPL,d.d. : Drago Dolinar, Stanislav Holc, Jože Černelč, Jožef Malek in Jani Bajec.


3.Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa 3:
Statut družbe TS RPL d.d. se spremeni na način, da se:
spremeni 9.člen statuta, ki se po novem glasi:
»Delnice so prosto prenosljive.
Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih oziroma z vpisi v delniški knjigi.
V primeru, da delničar proda ali prenese del svojih delnic na drugega, mora o tem obvestiti upravo družbe, da ta prenos oziroma prodajo vnese v svojo delniško knjigo.«
Spremeni 20.člen statuta, ki se po novem glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje 3 (tri) člane.«


4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta
Predlog sklepa 4:
Dejan Turk, Milan Zaletel in Andrej Špik so z dnem glasovanja na skupščini imenovani na funkcijo članov nadzornega sveta družbe TS RPL,d.d..


5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018
Predlog sklepa 5:
Za revizorja za poslovno leto 2018 imenuje Revizijsko hišo ERNST&YOUNG, revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.


PRIJAVA IN UDELEŽBA NA SKUPŠČINI
V skladu z določili ZGD-1 se lahko skupščine udeležijo delničarji družbe, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Vabljene obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305.člena ZGD-1.


TS RPL, d.d.
Zvonko Bajec, direktor

Vse pravice pridržane 2016 TS RPL d.d.