TS RPL d.d.

Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d.

Obvestilo 02.08.2018 - XVI. seja skupščine družbe

TS RPL D.D., POHORSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem XVI. SEJO SKUPŠČINE delniške družbe TS RPL D.D., s sedežem v Mariboru, ki bo v torek, dne 04.09.2018 ob 12:00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre;

z naslednjim dnevnim redom:

1.Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1: Ugotovi se prisotnost na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine Ivan Starčevič in za namestnika predsednika dr. Drago Dolinar ter verifikacijsko komisijo v sestavi Suzana Unger in prisotni predstavnik družbe Ixtlan kot preštevalca glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Ksenija Košar Bratuša.

2.Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017 Zaradi bolezni se spremeni revizorja za leto 2017.

Predlog sklepa 2: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2017 imenuje Revizijsko hišo Rödl&Partner, družba za revizijo in davčno svetovanje d.o.o., Litostrojska cesta 44D, 1000 Ljubljna.

3.Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 ter pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2017 ter razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 3: V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in jima podeljuje razrešnico. PRIJAVA IN UDELEŽBA NA SKUPŠČINI V skladu z določili ZGD-1 se lahko skupščine udeležijo delničarji družbe, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Vabljene obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo družbe za poslovno leto 2017, revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2017 ter pisno poročilo nadzornega sveta je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305.člena ZGD-1. TS RPL, d.d. Zvonko Bajec, direktor

Vse pravice pridržane 2016 TS RPL d.d.