Domov Digitalna televizija Analogna televizija Paketna ponudba - Trojka! O podjetju  
 
Pred vami so obvestila, novice in napovedi za kabelski sistem TSRPL d.d.
obvestilo, 09.03.2015
Obvestilo!
Izpad catv signala zaradi pretrganega glavnega kabla iz strani Selnice. Napaka bo odpravljena v roku par ur.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
...
obvestilo, 06.02.2015
Obvestilo
Spoštovani naročniki,

zaradi zelo močnega sneženja, lahko prihaja do motenj na satelitskih povezavah,
zato obstaja možnost občasnih izpadov programov.

Hvala za razumevanje!
...
obvestilo, 02.12.2014
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!

Sporočamo vam, da uradne ure v četrtek, 04.12.2014 odpadejo.

Hvala za razumevanje!
...
obvestilo, 28.11.2014
Obvestilo - spremenjen čas uradnih ur!
Spoštovani naročniki!

Sporočamo vam, da bomo od 15.12.2014 imeli spremenjen čas uradnih ur:

Ponedeljek 10.00-16.00
Torek 10.00-16.00
Sreda 10.00-13.00 in 15.00-17.00
Četrtek 10.00-16.00
Petek 10.00-13.00

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 01.09.2014
Obvestilo!
Spoštovani naročniki,

sporočamo Vam, da bodo uradne ure v torek, 02.09.2014 od 08.30 do 11.30.

Hvala za razumevanje!
...
obvestilo, 01.08.2014
Objava sklica 12. skupščine TS RPL d.d., POHORSKA ULICA 9, MARIBOR
Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo XII. sejo skupščine delniške družbe TS RPL d.d., ki bo v torek, dne 02. septembra 2014 ob 12:00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa 1: Ugotovi se prisotnost na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: verifikacijsko komisijo v sestavi Bogdan Pristovnik in Suzano Unger kot preštevalka glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2013 in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2013 ter pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2013, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2013.
Predlog sklepa 2.1: Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 znaša 96.891 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta se 25.700 EUR bilančnega dobička družbe nameni za izplačilo dividend delničarjem in se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. Preostanek bilančnega dobička se prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa 2.2: V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014
Predlog sklepa 3: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2014 imenuje Revizijsko hišo BORERA, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem 7, 2000 Maribor.
PRIJAVA IN UDELEŽBA NA SKUPŠČINI
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Vabljene obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
TS RPL d.d.
Zvonko Bajec, direktor
...
obvestilo, 17.07.2014
Obvestilo - sprememba cen
Spoštovani naročniki!

S 1. 8. 2014 bo za naročnike družbe TS RPL stopil v veljavo spremenjen cenik za nastavitev sprejemnika. Cena storitve nastavitve sprejemnika je 15,00€ (cena vključuje DDV)....
obvestilo, 14.04.2014
Obvestilo
Spoštovani naročniki!

Obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del moteno delovanje kabelskih storitev na območju Zvezna, Pirnatova, Grizoldova, Lesjakova, Begova, Užiška, Macunova, Markljevih.

Prosimo za razumevanje.
...
obvestilo, 24.12.2013
Obvestilo
Sporočamo Vam, da uradne ure v petek, 27.12.2013 odpadejo.

Vaša sporočila lahko pustite v poštnem nabiralniku ali pošljete po elektronski pošti na naslov ktv@tsrpl.si. Obrazce in informacije dobite na spletnem naslovu www.tsrpl.si.

Hvala za razumevanje!


ZA NAPAKE KLIČITE NA TEL.ŠT.: 613 33 88
...
obvestilo, 08.11.2013
AKCIJA ZIMA 2013
33% nižja naročnina na izbrani digitalni paket prvih 12 mesecev za vse nove naročnike in obstoječe naročnike analognega paketa.
Ugodnosti tudi za obstoječe naročnike digitalnega paketa - "višji paket za ceno nižjega", HD sprejemnik in še kaj...
Akcijska ponudba traja do 31.12.2013

NOVO - TROJKA OPTIČNA HITROST - 25/5 Mbps
...
obvestilo, 02.08.2013
Sprememba cen
OBVESTILO: S 1. 9. 2013 bo za naročnike družbe TS RPL stopil v veljavo spremenjen cenik.

V roku 30 dni od objave sporočila o spremembi cen imajo naročniki pravico v skladu z določili 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcij odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov in izpolnitev drugih s pogodbo določenih obveznosti naročnikov (npr. plačilo sorazmernega zneska ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja).

Vse cene vključujejo DDV
ZELENI DIGITALNI TV PAKET z najemom SD DVB-C sprejemnika
- naročnina na zeleni DTV paket do 72 DTV programov (vsebuje tudi paket analogne TV) - 16,00 €

MODRI DIGITALNI TV PAKET z najemom SD DVB-C sprejemnika
- naročnina na modri razširjen DTV paket do100 DTV programov - 20,00 €

RDEČI DIGITALNI TV PAKET z najemom SD DVB-C sprejemnika
- naročnina na rdeči razširjen DTV paket do 117 DTV programov - 24,00 €

FILMSKI DIGITALNI TV PAKET
HBO, HBO COMEDY, CINEMAX, CINEMAX2
- doplačilo k zelenemu, modremu ali rdečemu paketu - 9,00 €

HIGH DEFINITION DIGITALNI TV PAKET
- doplačilo k zelenemu, modremu ali rdečemu paketu - 9,00 €

PINK DIGITALNI TV PAKET
- doplačilo k zelenemu, modremu ali rdečemu paketu - 7,00 €

Dodatni SD DVB-C sprejemnik (ali conax modul) in conax kartica - mesečno doplačilo
k digitalnemu naročniškemu paketu - 3,00 €

Operater si pridržuje pravico, da zaračuna dodatne enkratne stroške z nastavitvijo
dodatnih CONAX kartic in spremembo paketov v znesku - 10,00 €

Manipulativni stroški - 10,00 €
...
obvestilo, 31.07.2013
XI.seja skupščine
TS RPL D.D., POHORSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR
Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo XI. sejo skupščine delniške družbe TS RPL d.d., ki bo v torek, dne 3. septembra 2013 ob 12:00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa 1: Ugotovi se prisotnost na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: verifikacijsko komisijo v sestavi Bogdan Pristovnik in Suzano Unger kot preštevalko glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2012 in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 ter pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2012, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2012
Predlog sklepa 2.1: Bilančni dobiček na dan 31.12.2012 znaša 225.221 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta se 25.700 EUR bilančnega dobička družbe nameni za izplačilo dividend delničarjem in se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. Preostanek bilančnega dobička se prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa 2.2: V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013
Predlog sklepa 3: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2013 imenuje Revizijsko hišo BORERA, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem 7, 2000 Maribor.
PRIJAVA IN UDELEŽBA NA SKUPŠČINI
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Vabljene obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

TS RPL d.d.
Zvonko Bajec, direktor
...
obvestilo, 04.04.2013
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!

Obveščamo vas, da paket POP NON STOP, ki je vključeval 6 tematskih TV-programov, od 1.4. 2013 ne bo več kot dodatni plačljivi paket. Tri programe paketa – OTO, BRIO in KINO – boste lahko spremljali v že obstoječih programskih shemah in sicer:
- POP BRIO v zeleni shemi
- POP OTO in POP KINO v modri shemi.
Za ostale tri programe so pogajanja še v teku.

V primeru kakršnih koli dodatnih sprememb vas bomo obvestili, za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.številki 613 33 11 ali 031 448 024.


Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 20.11.2012
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!

Obveščamo vas, da smo z dnem, 07.11.2012 uvedli direktno obremenitev po pravilih SEPA (SDD).
V zvezi z SDD, ki jih bomo izvajali od tega dne za vas, kot plačnika, veljajo splošni pogoji za poslovanje z SDDvaše banke.

O zneskih SDD vas bomo obvestili z mesečnim računom ter obremenili vaš transakcijski račun na predvidene dneve na enak način kot do sedaj.

Vse spremembe oziroma ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev SEPA urejate z nami in ne več pri vaši banki.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na tel.številko 613 33 11 ali 031 448 024.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 02.10.2012
Obvestilo
Spoštovani naročniki!

Sporočamo Vam, da se je s 01.10.2012 kodirala digitalna TV shema. Tako bodo odprti v digitalni TV shemi samo TV programi, ki se distribuirajo preko DVB-T, ostali TV programi bodo na voljo v plačljivih digitalnih TV paketih.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na tel.številko 613 33 11 ali 031 448 024.

Hvala za razumevanje.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 06.09.2012
Akcija programskega paketa POP NON STOP jesen 2012
Spoštovani naročniki!

Obveščamo Vas, da je PROPLUS izvedel še eno akcijo programskega paketa POP NON STOP jesen 2012.
V obdobju od 1.9. do 30.9.2012 se vsem NOVIM naročnikom na paket pop non stop ponudi posebna ugodnost:
- ob naročilu se naročnina za naveden paket PNS do konca leta 2012 ne zaračunava
- ponudba velja ob naročilu paketa PNS v mesecu septembru (od 1. do 30. septembra 2012)
- naročnina za paket PNS se začne obračunavati 1. januarja 2012 po veljavnem ceniku.
- ponudba ne vključuje vezave

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na tel.številko 613 33 11 ali 031 448 024.

Naročniška služba TS RPL d.d.
...
obvestilo, 16.07.2012
"OTO POČITNICE"
Spoštovani naročniki!

Obveščamo Vas, da je PROPLUS izvedel še eno promocijsko akcijo paketa POP NON STOP z naslovom "OTO POČITNICE" v kateri sodelujemo tudi operaterji združeni v signal KRS.
Vsem NOVIM naročnikom, ki se bodo na paket naročili do 31.7.2012 nudimo ugodnost: v mesecu juliju in avgustu na voljo brezplačno; prva naročnina se obračuna v obdobju od 1.9.2012 naprej.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na tel.št. 02/6133311.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 18.04.2012
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!

Obveščamo Vas, da je PROPLUS v času velikonočnih praznikov izvedel akcijo prodaje paketa POP NON STOP, v kateri smo sodelovali tudi operaterji združeni v signal KRS.
Navajamo nekaj pomembnih podatkov:
- veljavnost akcije : 6.4.2012 - 25.4.2012
- 10 dnevno brezplačno preizkusno obdobje za vse naročnike od 6.4.2012 - 15.4.2012
- ob 12-mesečni vezavi nižja naročnina 8,90€

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na tel.št. 02/6133311.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 14.11.2011
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!
Zaradi del na električnem omrežju bo danes in jutri od 10. do 15. ure moten signal na območju Selnice ob Dravi in Fale. Možen je tudi moten signal v sistemu KRS zaradi izpada primarnih linij.

Prosimo za razumevanje.

...
obvestilo, 24.10.2011
OBVESTILO!
Spoštovani naročniki!
Glede na zadnje razgovore s produkcijsko hišo PRO PLUS, ki ponuja plačljiv programski paket POP NON STOP, bo ta paket vključen v naš CATV sistem predvidoma v mesecu decembru 2011. Produkcijska hiša PRO PLUS je namreč na podlagi pravnih argumentov sedaj omogočila ponudbo tega paketa v vseh kabelskih sistemih, ki zajemajo signale iz njihove distribucije v Ljubljani. Med temi sistemi je tudi signal KRS, zato bo ta distribucija omogočena pod istimi pogoji in cenami (11,99 EUR) kot v trenutno favoriziranih treh sistemih. Za vse nadaljnje informacije nas lahko pokličete na tel.št. 02/6133311.

Hvala za razumevanje.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 14.09.2011
OBVESTILO!
Spoštovani naročniki!
V tem trenutku Vam žal ne moremo ponuditi plačljivo programsko ponudbo POP NON STOP, saj produkcijska hiša PRO PLUS ne dovoli distribucije omenjenega paketa v vseh sistemih. Ker sami ne vemo razloga, zakaj ne moremo ponujati tega paketa v našem sistemu, se lahko za dodatne informacije obrnete na telefonsko številko 01/589 36 01 (PRO PLUS).

Ponujamo Vam odličen nabor vrhunskih televizijskih vsebin, ki jih stalno nadgrajujemo. V programski ponudbi imamo tudi pakete z izjemno dobrim izborom filmov, nadaljevank in drugih vsebin vodilnih svetovnih produkcij po ugodnejši ceni, kot je paket POP NON STOP (11,99€).

Hkrati Vas obveščamo, da bo zaradi uvedbe paketa POP NON STOP program POP BRIO viden samo še do 1.10.2011, le-tega bomo nadomestili s TV programom TLC programske hiše Discovery.

Hvala za razumevanje.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 20.04.2011
SPREMEMBA FREKVENCE SLO1 IN HTV 2
Uporabnike analognih catv programov obveščamo, da bomo s 25. 4. 2011 ukinili podvojeni kanal SLO 1, ki je na kanalu C11 (217,25 MHz) in ga zamenjali s HTV 2 iz kanala C30 (543,25 MHz). SLO 1 bo tako vidna samo na kanalu C06 (182,25 MHz), HTV 2 pa bo po novem viden na C 11 (217,25 MHz).
...
obvestilo, 02.02.2011
Kabelsko zajemanje signalov

Spoštovani naročniki!
Zaradi zagotavljanja kvalitete signala bo jutri, 3.2.2010 okoli 8:00 ure zjutraj za nekaj minut moten signal programov, ki jih zajemamo preko kabla in sicer Šport TV 1 in 2, VTV, H2O, SLO1HD, TeleM, RTS, InfoTV in NET TV, ker jih preusmerjamo na novo opremo. S tem posegom upamo, da bomo stabilizirali zajem in ne bo več prihajalo do digitalnih motenj. Prav tako bomo v kratkem preusmerili domače TV programe na lasten kabelski zajem, kar bo povečalo kvaliteto in stabilnost TV programov.

Hvala za razumevanje.
...
obvestilo, 17.01.2011
OBVESTILO!

Spoštovani naročniki storitev DTV signala KRS

v zadnjem času so opazne digitalne motnje na kanalih RTVSLO in še nekaterih drugih, ki so posledica kabelskega direktnega zajemanja. S tem zajemanjem vam skušamo v vaše domove dostaviti najbolj kakovosten signal direktno iz TV hiš (TV signali s satelitskega zajema so namreč slabše kvalitete) a se pri transportu in zajemu teh signalov pojavljajo določene digitalne motnje, ki so prisotne v vseh sistemih.

Naši in njihovi tehniki se trudijo, da napako čimprej odpravijo, do takrat pa vas prosimo za razumevanje.
...
obvestilo, 04.01.2011
OBVESTILO!

Spoštovani naročniki signalov KRS

Zaradi ukinitve satelitskega oddajanja kanala INFO TV trenutno tega kanala ni v naši TV shemi, z lastnikom se že iščejo alternative, s katerimi bomo TV program ponovno uvrstili v TV shemo.

TV programi MGM, Boomerang in BebeTV so trenutno izpadli na satelitu, tehniki že odpravljajo težavo.

Hvala za Vaše razumevanje.

...
obvestilo, 05.11.2010
NOVA PROGRAMSKA SHEMA
Spoštovani naročniki.

Od 01.11.2010 dalje velja nova programska shema analognih programov.
Nova programska shema se nahaja tukaj.

Hvala za razumevanje!
...
obvestilo, 29.10.2010
POSODOBITEV PROGRAMSKE SHEME

Spoštovani naročniki!

Obveščamo Vas da v času od 01.11.2010 do 05.11.2010 med 02:00 in 05:00 uro (ponoči), svoj digitalni sprejemnik preklopite v stanje pripravljenosti (rdeč gumb na daljincu) zaradi posodobitve programske sheme.

Hvala za razumevanje.

...
obvestilo, 21.10.2010
BEBE TV se bo preimenoval v DUCKTV

Spoštovani naročniki!

Obveščamo Vas da se bo s 1. januarjem 2011 BEBE TV preimenoval v DUCKTV. DUCKTV prinaša popolnoma nove oddaje, boljšo kvaliteto programa, več zabave, izobraževanja in sprostitve za majhne otroke in njihove družine.

Hvala za razumevanje.
...
obvestilo, 23.09.2010
Program PINK SI nadomestil program PINK PLUS!

Spoštovani naročniki.

Programska hiša PINK TV nas je obvestila, da je prenehala oddajati program PINK PLUS, katerega je nadomestil program PINK SI.

Hvala za razumevanje.
...
obvestilo, 21.04.2010
SPREMENJENA PROGRAMSKA SHEMA
Sporočamo vam, da smo prešli na novega dobavitelja programov sistem CATV Selnica – Ruše, s tem je pričela veljati, nova programsko shema. Navodilo o novih nastavitvah digitalnih sprejemnikov najdete na informativnem kanalu in na naši spletni strani. O ponudbi digitalnih paketov vas bomo obveščali tako po pošti kot preko spletne strani. Pakete z digitalnimi TV vsebinami glede na vaše želje boste lahko pričeli sklepati od 28. aprila 2010 dalje.
...
obvestilo, 21.04.2010
NAVODILA ZA DIGITALNE SPREJEMNIKE
Zaradi spremembe programske sheme digitalnih paketov, je potrebno ponovno nastaviti kanale na digitalnih sprejemnikih.
Kliknite tukaj za navodila za spemembo nastavitev..
...
obvestilo, 12.04.2010
SPREMEMBA PROGRAMSKE SHEME
Sporočamo vam, da nas je naš dobavitelj programov analogne in digitalne televizije Telemach obvestil, da bo v prvi polovici tega leta zakodiral večino TV programov v digitalni TV shemi. Že sedaj opažate zaklepanje nekaterih programov, v naslednjih tednih pa bo večina programov zaklenjenih (brez posebne CONAX naročniške kartice jih ne bo več mogoče sprejemati). Obenem so analogne programe premestili na frekvenčne kanale, kjer jih marsikje v našem omrežju ni mogoče kvalitetno sprejemati.

Zaradi tega smo intenzivno pričeli iskati alternativne možnosti za dobavo programov analogne in digitalne televizije ter radia in pretehtali več možnosti, tudi izgradnjo lastne sprejemne postaje. Odločili smo se, da bo naš novi dobavitelj programov sistem CATV Selnica – Ruše, ki je v tem času dokončal izgradnjo svoje nove, tehnološko sodobne in kvalitetne sprejemne postaje (Tandberg, Kathrein), ki bo omogočala boljšo kvaliteto slike v analognem sistemu in še boljšo sliko in izbiro za gledanje TV programov v digitalnem TV sistemu. Tako bo v analogni shemi na razpolago več kot 40 TV programov, v digitalni shemi oziroma paketih pa bo na razpolago več kot 115 TV programov, od tega nekaj v HD kvaliteti slike.

Potrudili se bomo, da bo zaradi nove razporeditve frekvenčnih kanalov prehod na novega dobavitelja čim manj moteč in čim hitrejši, zaključiti ga nameravamo do konca mesece aprila 2010. Zato vas prosimo za razumevanje ob morebitnih kratkih prekinitvah signalov. Novo programsko shemo, ki bo pričela veljati z dnem prehoda, vam pošiljamo na hrbtni strani tega obvestila, obvestila o novih nastavitvah digitalnih sprejemnikov najdete na informativnem kanalu in na naši spletni strani www.tsrpl.si. O ponudbi digitalnih paketov vas bomo obveščali tako po pošti kot preko spletne strani. Pakete z digitalnimi TV vsebinami glede na vaše želje boste lahko naročili že konec meseca aprila 2010.
...
obvestilo, 03.12.2009
SPOROČILO ŠT. 2/2009
Opravičujemo se vam za nevšečnosti nastale zaradi sprememb programske sheme v analognem in digitalnem KTV signalu, ki jih izvaja naš dobavitelj signalov Telemach d.d.. Vse spremembe so zgolj začasne, saj dobavitelj prilagaja svojo tehnično opremo, naš sistem pa mora tem prilagoditvam nujno slediti. Zavedamo se, da je za vas naročnike najpomembnejša zanesljivost ter kakovost naših storitev, zato tudi mi pospešeno prilagajamo tehnično opremo, kar vam bo omogočilo sprejem kvalitetnejših TV vsebin – tako analognih kot digitalnih. Posodobitve bomo zaključili predvidoma do konec meseca decembra, do takrat pa bo še prihajalo do občasnih motenj v našem sistemu. O spremembah vas bomo obveščali na internetnih straneh www.tsrpl.si in s pisnim sporočanjem.
Zaradi nastalih nevšečnosti vam nudimo tehnično pomoč pri nastavitvah novih TV shem na vaših TV sprejemnikih, za katero nas lahko pokličete na tel. št. 613 33 11 ali pustite sporočilo na tel. št. 613 33 88 – prijava napak.

...
novica, 20.10.2009
Nova programska shema
Od 15.10.2009 dalje velja nova programska shema analognih programov.
Nova programska shema se nahaja tukaj.
...
obvestilo, 08.05.2009
Prekinitev
V torek, 12. 5. 2009, bo zaradi vzdrževalnih del v TK prostoru na Tivolski 48 v Ljubljani, med 02:00 on 06:00 uro ponoči prihajalo do občasnih izpadov DTV programov.
Prosimo za razumevanje.
...
obvestilo, 16.04.2009
PREKINITEV


Obveščamo vas, da bo v noči od ponedeljka na torek dne 21.04.2009 predvidoma med 01:00 do 06:00 uro zjutraj prekinitev prometa v celotnem kabelskem omrežju TS RPL zaradi prevezav kablov ob zahodni obvoznici na Lackovi cesti.
Prosimo vas za razumevanje.
...
obvestilo, 03.03.2009
NET TV in KLIK TV
Spoštovani naročniki,

Družba UPC Telemach je dobavitelj analognih in digitalnih programov našemu kabelskemu sistemu, zato je naša programska shema identična njihovi. V nadaljevanju vam podajamo njihovo sporočilo v zvezi z Net TV in Klik TV.
***
Družba NET TV d.o.o., ki je izdajateljica programov Net TV in Klik TV, je z 28. 2. začela z oddajanjem programa Klik TV.
Ista družba ima z vsemi kabelskimi operaterji skupine UPC Telemach sklenjene pogodbe, po katerih jim pripada eno mesto v analognih in eno mesto v digitalnih programskih shemah.
Z uradnim dopisom, ki smo ga prejeli, je družba NET TV d.o.o. zaprosila družbo UPC Telemach, da "zaenkrat" za dobo 1 meseca namesto programa Net TV vključi program Klik TV, kar smo tudi storili.
Družba Net TV d.o.o si želi, da bi Klik TV ostal v naših programskih shemah tudi v nadalje.
Pogajanja za ponovno vključitev programa Net TV v digitalno programsko shemo, kjer obstajajo tehnične možnosti vključitve, med družbama že potekajo.
V vseh analognih in digitalnih programskih shemah in programski shemi Lastovka TV od 28. februarja 2009 namesto programa NET TV lahko že spremljate televizijski program KLIK TV.
Slednji ima - ob televizijski in sodobni interaktivni zabavi vse družine - namen povezovati Slovence prek zabave oziroma ljudi združiti in aktivirati prek televizijskih zaslonov.
Med voditelji oddaj iz lastne produkcije vas bodo zabavali znani slovenski obrazi iz sveta gledališča, glasbe in medijskega sveta kot so: Rado Mulej, Matjaž Javšnik, Sebastijan Cavazza, Lucija Gubenšek, Ula Furlan, 6 pack Čukur, Miha Brajnik, Pižama, Vid Valič in drugi.

...
obvestilo, 24.02.2009
SPREMEMBE PROGRAMSKE SHEME
Obveščamo vas, da bomo v tednu od 09.03.do 15.03.2009 izvajali spremembe in dopolnitve programske sheme analognih in digitalnih programov. Spremembe razporeditve analognih televizijskih programov in določenih digitalnih nosilcev so nujne, zaradi uvajanja nove internetne tehnologije in predvidene širitve programske ponudbe digitalnih paketov.
Spremembe bodo enake kot jih izvajajo v skupini UPC, zato njihova obvestila preko medijev veljajo tudi za naše omrežje.
Za nevšečnosti se vam v naprej opravičujemo in vas lepo prosimo za razumevanje.

TS RPL d.d.
...
obvestilo, 10.09.2008
Obvestilo o spremembi programske sheme
Spoštovani naročnik!
Naj se vam takoj na začetku iskreno opravičimo za nevšečnosti, do katerih je prišlo zaradi napovedanih sprememb v vaši analogni programski shemi.
Upamo, da razumete, da je bil tehnični poseg v sistem nujen za zagotovitev nove in boljše – digitalne programske sheme, ki vam jo bomo v sklopu Digitalne TV ponudili 15. septembra. Prinesla vam bo več kot 100 programov: več športa, dokumantarnih oddaj, risank in filmov s slovenskimi podnapisi.
Sredina septembra je torej zadnji rok, ko bo analogna programska shema prenovljena in bo zopet nemoteno delovala, vi pa boste imeli kot naš naročnik obogateno ponudbo naših storitev, ki bo nedvomno povečala vaše zadovoljstvo.
Do takrat vas lepo prosimo za razumevanje.

TS RPL d.d.
...
obvestilo, 10.06.2008
PAKET TROJKA
Vse naročnike TS RPL d.d. z veseljem obveščamo, da v mesecu juniju 2008 uvajamo ponudbo dveh novih paketov (brez vezave naročniškega razmerja) ki zajemata CATV *, Internet in brezplačno telefonijo:

Paket TROJKA (CATV + Internet 1M + telefonija):

Hitrost internet 1M / 386k
Število E- naslovov: 6
Psevdonimi: 6
Predal omejen: 1 Gb
Internet security
Prostor na strežniku: 50 MB
Varna pošta, spam filter in E- tajnica
Popotnik
Telefonija + happy hours
Televizija TSRPL (analog. + digital.)
Mesečna naročnina 30,00 EUR


Paket TROJKA PLUS (CATV + Internet 10M + telefonija):

Hitrost internet: 10M / 1M
Število E- naslovov: 6
Psevdonimi: 6
Predal omejen: 1 Gb
Internet security
Prostor na strežniku: 50 MB
Varna pošta, spam filter in E- tajnica
Popotnik
Telefonija + happy hours
Televizija TSRPL (analog. + digital.)
Mesečna naročnina 39,90 EUR

*CATV: digitalni in analogni TV in RA programi, možnost več TV sprejemnikov brez doplačila naročnine)

Več informacij lahko dobite na telefonu 613 33 11 vsak delovni dan med 09:00 in 13:00 uro.

...
obvestilo, 09.06.2008
Zatemnitev programov
OBVESTILO
Spoštovani naročniki.
TS RPL d.d.ima z vsemi televizijskimi hišami sklenjene pogodbe tako z lastniki kot tudi dobavitelji programskih vsebin. V TS RPL d.d. si želimo, da bi naši naročniki lahko spremljali tekme nogometnega prvenstva EURO 2008 preko vseh televizijskih hiš, ki so v naši programski shemi in ki bodo prenašale tekme, vendar to zakonsko žal ni mogoče.
Vsi tuji programski dobavitelji ( ARD, ZDF, HTV2), ki bodo načeloma prenašali tekme EURA 2008, so neposredno ali preko svojega predstavnika v Sloveniji (SAZAS) sporočili, da moramo kot distributerji signala zatemniti prej omenjene programe v času prvenstva EURO 2008, od 7. junija do 29. junija 2008. Pravice za prenos EURA 2008 v Sloveniji so ekskluzivne, torej jih lahko dobi le ena TV postaja. Te pravice je za Slovenijo kupila TV3, tako da si naši naročniki lahko ogledajo tekme, ki jo bo prenašala televizijska postaja TV3.
TS RPL d.d. je dolžan spoštovati zakonodajo in smo kazensko odgovorni v primeru nespoštovanja določil.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo veliko užitkov ob spremljanju nogometnih tekem EURO 2008.
S spoštovanjem,

TS RPL d.d.

Hvala za razumevanje.
...
obvestilo, 09.06.2008
...
obvestilo, 03.04.2008
Spoštovani,

Obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del in nadgradnje sistema, v petek, 4.4.2008, med 11. in 13. uro moten sprejem programa Šport TV.

Prosimo vas za razumevanje....
novica, 13.12.2007
Prenovljena spletna stran
Dobrodošli na prenovljeni spletni strani Telekomunikacijskega sistema Radvanje, Pekre, Limbuš d.d..
Tukaj lahko najdete aktualno ponudbo, kot tudi obvestila o stanju omrežja.

V primeru komentrarjev nam lahko pi??ete na ktv@tsrpl.si.
...
 
 
kontakt - e-pošta - obvestila sistema
vse pravice pridržane 2010 TSRPL d.d.