Domov Digitalna televizija Paketna ponudba - Trojka! Razno O podjetju  
 
Pred vami so obvestila, novice in napovedi za kabelski sistem TSRPL d.d.
obvestilo, 28.07.2016
Objava sklica XIV. skupščine TS RPL d.d., POHORSKA ULICA 9, MARIBOR
TS RPL D.D., POHORSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR
Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem XIV. SEJO SKUPŠČINE delniške družbe TS RPL d.d., s sedežem v Mariboru , ki bo v četrtek, dne 01. septembra 2016 ob 12:00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre;
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa 1:
Ugotovi se prisotnost na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine g. Ivan Starčevič in za namestnika predsednika dr. Drago Dolinar ter verifikacijsko komisijo v sestavi Suzana Unger in prisotni predstavnik družbe Ixtlan kot preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej Veble.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2015 ter pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2015, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2015.
Predlog sklepa 2.1:
Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 127.568 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta se 26.000 EUR bilančnega dobička družbe nameni za izplačilo dividend delničarjem in se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. Preostanek bilančnega dobička se prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa 2.2:
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016
Predlog sklepa 3:
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2016 imenuje Revizijsko hišo BORERA, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem 7, 2000 Maribor.
PRIJAVA IN UDELEŽBA NA SKUPŠČINI
V skladu z določili ZGD-1 se lahko skupščine udeležijo delničarji družbe, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Vabljene obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo družbe za poslovno leto 2015, revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2015 ter pisno poročilo nadzornega sveta je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305.člena ZGD-1.
TS RPL d.d.
Zvonko Bajec, direktor
...
obvestilo, 27.07.2016
Obvestilo
Spoštovani naročniki,
obveščamo vas, da bo z 31.7.2016 prenehal oddajati program Shorts HD ter ga bo pod enakimi pogoji zamenjal program SUNDANCE TV. Gre za zanimiv program programske hiše AMC Networks. Sundance TV predvaja nagrajene filme/serije prestižnih nagrad Emmy, Golden Globe Award in Peabody Award. Več o Sundance TV in njihovem programu najdete na http://www.sundance.tv/

Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 23.06.2016
Obvestilo!
Zaradi izpada Telekomovih storitev na območju Maribora z okolico trenutno ne delujejo telefonske linije.
Na voljo smo vam preko e-maila: ktv@tsrpl.si.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!
...
obvestilo, 06.04.2016
Obvestilo o zamenjavi programa Discovery ID
Spoštovani naročniki,

na podlagi stalnega prizadevanja zadovoljevanja potreb slovenskih naročnikov se je Discovery Communications Europe Limited odločil za zamenjavo trenutno aktivnega programa ID Discovery z regionalnim programom ID Xtra. Zamenjava obstoječega programa se bo izvedla najkasneje do 15.4.2016.

Naročniška služba,
TS RPL d.d.
...
obvestilo, 05.04.2016
Obvestilo!
Spoštovani,
obveščamo vas, da bo v četrtek, 7. aprila 2016, med 12. in 14. uro, moten signal KRS,
in sicer zaradi nujnih vzdrževalnih del na optičnem kablu med RTP Slovenska Bistrica in
RTP Rače, ki jih izvaja Elektro Maribor.

Celoten izpad storitev bo na območju Oplotnice in Slovenskih Konjic, medtem ko bo v
ostalih sistemih izpad naslednjih kanalov: HBO, HBO HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO 3,
HBO 3 HD, CINEMAX, CINEMAX HD, CINEMAX 2, CINEMAX 2 HD, FOX HD, FOX life HD,
SK HD, SK 1 HD, SK 2 HD, SK 3 HD, SK Golf HD.

Prosimo za razumevanje.

...
obvestilo, 08.03.2016
Nagrajujemo zvestobo
Spoštovani naročniki,

zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki nam ga izkazujete. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da zadovoljimo kar največ vaših potreb in želja, zato vam sporočamo, da pripravljamo nove ugodnosti za pakete trojka za nove in obstoječe naročnike, in sicer za vse, ki boste želeli paket trojka, 25% popust na izbrani paket za obdobje 12 mesecev. V pripravi je tudi že paket četvorček, prav tako s 25% popusta za obdobje 24 mesecev. Nadgradili pa bomo tudi obstoječe hitrosti interneta.

Zagotavljamo vam, da se bomo nenehno trudili za kar najboljšo ponudbo.

Vaš operater,
TS RPL d.d.
...
obvestilo, 07.03.2016
Obvestilo!
Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo Elektro Mb na območju Ob Blažovnici izvajal nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju dne 10.03.2016 od 8:30 do 14:00, zato bo izklopljeno napajanje z električno energijo; možnost prekinitve catv signala.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 03.03.2016
Obvestilo!
Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo Elektro Mb na območju Ob ribniku izvajal nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju dne 04.03.2016 od 8:00 do 14:00, zato bo izklopljeno napajanje z električno energijo; možnost prekinitve catv signala.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 01.02.2016
Obvestilo - NOVI PROGRAMI!
Obveščamo vas, da bomo s februarjem 2016 obogatili našo DTV programsko shemo z novimi programi . Verjamemo, da boste uživali ob spremljanju njihovih vsebin.

Planet +1

Planet +1 ponuja povsem identično vsebino kot Planet TV, vendar z enournim zamikom. Gre za novo storitev v Sloveniji, ki je v tujini že uveljavljena. Program (SD) najdete na programskem mestu 8, v HD ločljivosti pa na 207.

GOLD TV

GOLD TV je nov nacionalni TV kanal, ki ga sestavlja pet sklopov: filmi in serije (domače in tuje serije, filmi, ki nikoli ne bodo pozabljeni, telenovele, risanke in animirani filmi), tuje oddaje (serije o porokah, modi, življenju slavnih, otrocih, oddaje o izboljšanju življenjskega okolja: dom, vrt in dekoracije), dokumentarni program (umetnost, znanost, zgodovina, živalski svet , tehnologija ...), domače oddaje (potovanja, znamenitosti, kultura, običaji, kulinarika in turizem) in glasba (zimzelene melodije in hiti današnjih dni). Najdete ga na programskem mestu 36.

Napovedujemo

Predvidoma še v tem mesecu bomo v programsko shemo vključili program Nova24 TV (v SD in HD ločljivosti) in HBO3 (SD), konec marca pa HBO3 HD.

Hkrati obveščamo, da se bodo nekoliko spremenila tudi nekatera ostala programska mesta.

V kolikor vaš TV sprejemnik programov ne bo ponastavil samodejno, bo potrebna ročna nastavitev; navodila najdete na naši spletni strani: www.tsrpl.si/digitalna tv/obrazci/navodila za nastavitev programov.

...
obvestilo, 30.11.2015
Obvestilo!
Spoštovani naročniki,

sporočamo vam, da bodo uradne ure v četrtek, 03.12.2015 od 10.00 - 13.00.

Hvala za razumevanje!

Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 10.11.2015
Obvestilo!
Spoštovani naročniki,

sporočamo vam, da bodo uradne ure v četrtek, 12.11.2015 od 10.00 - 13.00.

Hvala za razumevanje!

Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 19.10.2015
Obvestilo - spremenjen čas uradnih ur v sredo, 21.10.15
Spoštovani naročniki,

sporočamo vam, da bodo uradne ure v sredo, 21.10.2015 od 9.00 - 11.30 ter od 15.00 - 17.00.

Hvala za razumevanje!

Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 07.10.2015
Obvestilo!
Spoštovani naročniki,

obveščamo vas, da bo program Motors TV spremenil način oddajanja iz SD v HD z dnem 1.12.2015. Program bo na voljo v SD signalu do 20.11.2015, po tem datumu pa samo še v HD načinu.
Programsko mesto in paket ostajata nespremenjena, spremeni se samo način predvajanja.


Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 08.09.2015
Obvestilo!
V sredo, 9.9.2015 bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na lokacijah Borova vas 6-16, Illichova, izpad catv signala med 10.00 in 12.00 uro. Prosimo za razumevanje.
...
obvestilo, 31.08.2015
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!

Sporočamo vam, da bodo uradne ure v torek, 01.09.2015 od 10.00 - 11.00 in od 14.00 - 16.00.

Hvala za razumevanje!

Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 30.07.2015
Objava sklica 13. skupščine TS RPL d.d., POHORSKA ULICA 9, MARIBOR
TS RPL D.D., POHORSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR
Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo XIII. sejo skupščine delniške družbe TS RPL, ki bo v torek, dne 01. septembra 2015 ob 12:00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre; v primeru manjšega števila udeležencev bo skupščina na sedežu družbe Pohorska ulica 9, Maribor, o čemer bodo vsi prijavljeni pravočasno obveščeni;
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa 1:
Ugotovi se prisotnost na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine g. Ivan Starčevič in za namestnika predsednika dr. Drago Dolinar ter verifikacijsko komisijo v sestavi Suzana Unger in prisotni predstavnik družbe Ixtlan kot preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej Veble.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2014 in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 ter pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2014, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2014.
Predlog sklepa 2.1:
Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 148.640 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta se 26.000 EUR bilančnega dobička družbe nameni za izplačilo dividend delničarjem in se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. Preostanek bilančnega dobička se prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa 2.2:
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe
Predlog sklepa 3:
Skupščina ugotavlja, da je članom nadzornega sveta v sestavi Jože Černelč, dr. Drago Dolinar, Stanislav Holc, Jožef Malek, in Bogdan Pristovnik z dnem izvedbe skupščine prenehal mandat.
Skupščina družbe izvoli za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev za mandatno dobo 4 leta naslednje člane: dr. Dragota Dolinarja, Stanislava Holca, Jožeta Černelča, Jožefa Maleka in Janija Bajeca.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015
Predlog sklepa 4:
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2015 imenuje Revizijsko hišo BORERA, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem 7, 2000 Maribor.
PRIJAVA IN UDELEŽBA NA SKUPŠČINI
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Vabljene obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo družbe za poslovno leto 2014, revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2014 ter pisno poročilo nadzornega sveta je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
TS RPL d.d.
Zvonko Bajec,direktor
...
obvestilo, 07.07.2015
Izpad signala

Obveščamo vas, da bo v najkrajšem možnem času ponovno vzpostavljena povezava za TV signal. Prekinitev je nastala zaradi pretrganega kabla iz KRS Selnica.
...
obvestilo, 10.06.2015
Obvestilo - NADGRAJUJEMO PROGRAME

Spoštovani naročniki,
zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki nam ga izkazujete. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da zadovoljimo kar največ vaših potreb in želja, predvsem po dodatnih digitalnih in TV programih v visoki ločljivosti.

Programska TV shema bo predvidoma že od 15. junija bogatejša za več kot 30 digitalnih in HD TV programov.

Nadgradnja sistema bo tako obogatila programsko shemo z novimi digitalnimi TV programi in z več kot 20-imi TV programi v HD ločljivosti.
Za zagotavljanje novih storitev digitalnih in HD TV programov pa je potrebnega več frekvenčnega prostora, da lahko v vaš dom pripeljemo kakovost, kot si jo želite. Zaradi tega bomo morali sprostiti nekaj programskih mest v analogni TV shemi. V analogni programski shemi boste po nadgradnji na spremenjenih programskih mestih lahko spremljali predvidoma petindvajset programov. Sicer pa vam bodo vsi TV programi na voljo v najboljši kvaliteti v digitalni TV shemi.
Ob tej priliki tudi vabimo vse tiste naročnike, ki še nimate svojega digitalnega paketa, da nas za več informacij pokličete ali se osebno oglasite v naši pisarni in pridobite svoj digitalni paket po posebni akcijski ponudbi, ki velja do konca tega leta.

Še naprej bomo skrbeli, da boste Vi, naši naročniki, dobili samo najboljše, tudi s tokratno nadgradnjo, s katero bomo obogatili paleto digitalnih TV programov in programov v visoki ločljivosti.

Zaradi dodanih novih programov bo pri nekaterih sprejemnikih potrebna ponovna nastavitev TV programov. Navodila bodo objavljena tudi na naši spletni strani www.tsrpl.si.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na tel. št.: 02/ 6133311 ali 031448024 oz. na ktv@tsrpl.si.


Vaš TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 05.05.2015
Obvestilo o načrtovanem izklopu napajanja z električno energijo
Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo Elektro Mb na območju Ob Blažovnici izvajal nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju dne 07.05. in 08.05.2015 od 8:00 do 14:00, zato bo izklopljeno napajanje z električno energijo.


Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 09.03.2015
Obvestilo!
Izpad catv signala zaradi pretrganega glavnega kabla iz strani Selnice. Napaka bo odpravljena v roku par ur.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
...
obvestilo, 06.02.2015
Obvestilo
Spoštovani naročniki,

zaradi zelo močnega sneženja, lahko prihaja do motenj na satelitskih povezavah,
zato obstaja možnost občasnih izpadov programov.

Hvala za razumevanje!
...
obvestilo, 02.12.2014
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!

Sporočamo vam, da uradne ure v četrtek, 04.12.2014 odpadejo.

Hvala za razumevanje!
...
obvestilo, 28.11.2014
Obvestilo - spremenjen čas uradnih ur!
Spoštovani naročniki!

Sporočamo vam, da bomo od 15.12.2014 imeli spremenjen čas uradnih ur:

Ponedeljek 10.00-16.00
Torek 10.00-16.00
Sreda 10.00-13.00 in 15.00-17.00
Četrtek 10.00-16.00
Petek 10.00-13.00

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 01.09.2014
Obvestilo!
Spoštovani naročniki,

sporočamo Vam, da bodo uradne ure v torek, 02.09.2014 od 08.30 do 11.30.

Hvala za razumevanje!
...
obvestilo, 01.08.2014
Objava sklica 12. skupščine TS RPL d.d., POHORSKA ULICA 9, MARIBOR
Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo XII. sejo skupščine delniške družbe TS RPL d.d., ki bo v torek, dne 02. septembra 2014 ob 12:00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa 1: Ugotovi se prisotnost na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: verifikacijsko komisijo v sestavi Bogdan Pristovnik in Suzano Unger kot preštevalka glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2013 in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2013 ter pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2013, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2013.
Predlog sklepa 2.1: Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 znaša 96.891 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta se 25.700 EUR bilančnega dobička družbe nameni za izplačilo dividend delničarjem in se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. Preostanek bilančnega dobička se prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa 2.2: V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014
Predlog sklepa 3: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2014 imenuje Revizijsko hišo BORERA, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem 7, 2000 Maribor.
PRIJAVA IN UDELEŽBA NA SKUPŠČINI
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Vabljene obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
TS RPL d.d.
Zvonko Bajec, direktor
...
obvestilo, 17.07.2014
Obvestilo - sprememba cen
Spoštovani naročniki!

S 1. 8. 2014 bo za naročnike družbe TS RPL stopil v veljavo spremenjen cenik za nastavitev sprejemnika. Cena storitve nastavitve sprejemnika je 15,00€ (cena vključuje DDV)....
obvestilo, 14.04.2014
Obvestilo
Spoštovani naročniki!

Obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del moteno delovanje kabelskih storitev na območju Zvezna, Pirnatova, Grizoldova, Lesjakova, Begova, Užiška, Macunova, Markljevih.

Prosimo za razumevanje.
...
obvestilo, 24.12.2013
Obvestilo
Sporočamo Vam, da uradne ure v petek, 27.12.2013 odpadejo.

Vaša sporočila lahko pustite v poštnem nabiralniku ali pošljete po elektronski pošti na naslov ktv@tsrpl.si. Obrazce in informacije dobite na spletnem naslovu www.tsrpl.si.

Hvala za razumevanje!


ZA NAPAKE KLIČITE NA TEL.ŠT.: 613 33 88
...
obvestilo, 08.11.2013
AKCIJA ZIMA 2013
33% nižja naročnina na izbrani digitalni paket prvih 12 mesecev za vse nove naročnike in obstoječe naročnike analognega paketa.
Ugodnosti tudi za obstoječe naročnike digitalnega paketa - "višji paket za ceno nižjega", HD sprejemnik in še kaj...
Akcijska ponudba traja do 31.12.2013

NOVO - TROJKA OPTIČNA HITROST - 25/5 Mbps
...
obvestilo, 02.08.2013
Sprememba cen
OBVESTILO: S 1. 9. 2013 bo za naročnike družbe TS RPL stopil v veljavo spremenjen cenik.

V roku 30 dni od objave sporočila o spremembi cen imajo naročniki pravico v skladu z določili 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcij odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov in izpolnitev drugih s pogodbo določenih obveznosti naročnikov (npr. plačilo sorazmernega zneska ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja).

Vse cene vključujejo DDV
ZELENI DIGITALNI TV PAKET z najemom SD DVB-C sprejemnika
- naročnina na zeleni DTV paket do 72 DTV programov (vsebuje tudi paket analogne TV) - 16,00 €

MODRI DIGITALNI TV PAKET z najemom SD DVB-C sprejemnika
- naročnina na modri razširjen DTV paket do100 DTV programov - 20,00 €

RDEČI DIGITALNI TV PAKET z najemom SD DVB-C sprejemnika
- naročnina na rdeči razširjen DTV paket do 117 DTV programov - 24,00 €

FILMSKI DIGITALNI TV PAKET
HBO, HBO COMEDY, CINEMAX, CINEMAX2
- doplačilo k zelenemu, modremu ali rdečemu paketu - 9,00 €

HIGH DEFINITION DIGITALNI TV PAKET
- doplačilo k zelenemu, modremu ali rdečemu paketu - 9,00 €

PINK DIGITALNI TV PAKET
- doplačilo k zelenemu, modremu ali rdečemu paketu - 7,00 €

Dodatni SD DVB-C sprejemnik (ali conax modul) in conax kartica - mesečno doplačilo
k digitalnemu naročniškemu paketu - 3,00 €

Operater si pridržuje pravico, da zaračuna dodatne enkratne stroške z nastavitvijo
dodatnih CONAX kartic in spremembo paketov v znesku - 10,00 €

Manipulativni stroški - 10,00 €
...
obvestilo, 31.07.2013
XI.seja skupščine
TS RPL D.D., POHORSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR
Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo XI. sejo skupščine delniške družbe TS RPL d.d., ki bo v torek, dne 3. septembra 2013 ob 12:00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa 1: Ugotovi se prisotnost na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: verifikacijsko komisijo v sestavi Bogdan Pristovnik in Suzano Unger kot preštevalko glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2012 in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 ter pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2012, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2012
Predlog sklepa 2.1: Bilančni dobiček na dan 31.12.2012 znaša 225.221 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta se 25.700 EUR bilančnega dobička družbe nameni za izplačilo dividend delničarjem in se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. Preostanek bilančnega dobička se prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa 2.2: V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013
Predlog sklepa 3: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2013 imenuje Revizijsko hišo BORERA, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem 7, 2000 Maribor.
PRIJAVA IN UDELEŽBA NA SKUPŠČINI
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Vabljene obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

TS RPL d.d.
Zvonko Bajec, direktor
...
obvestilo, 04.04.2013
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!

Obveščamo vas, da paket POP NON STOP, ki je vključeval 6 tematskih TV-programov, od 1.4. 2013 ne bo več kot dodatni plačljivi paket. Tri programe paketa – OTO, BRIO in KINO – boste lahko spremljali v že obstoječih programskih shemah in sicer:
- POP BRIO v zeleni shemi
- POP OTO in POP KINO v modri shemi.
Za ostale tri programe so pogajanja še v teku.

V primeru kakršnih koli dodatnih sprememb vas bomo obvestili, za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.številki 613 33 11 ali 031 448 024.


Naročniška služba,
TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 20.11.2012
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!

Obveščamo vas, da smo z dnem, 07.11.2012 uvedli direktno obremenitev po pravilih SEPA (SDD).
V zvezi z SDD, ki jih bomo izvajali od tega dne za vas, kot plačnika, veljajo splošni pogoji za poslovanje z SDDvaše banke.

O zneskih SDD vas bomo obvestili z mesečnim računom ter obremenili vaš transakcijski račun na predvidene dneve na enak način kot do sedaj.

Vse spremembe oziroma ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev SEPA urejate z nami in ne več pri vaši banki.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na tel.številko 613 33 11 ali 031 448 024.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 02.10.2012
Obvestilo
Spoštovani naročniki!

Sporočamo Vam, da se je s 01.10.2012 kodirala digitalna TV shema. Tako bodo odprti v digitalni TV shemi samo TV programi, ki se distribuirajo preko DVB-T, ostali TV programi bodo na voljo v plačljivih digitalnih TV paketih.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na tel.številko 613 33 11 ali 031 448 024.

Hvala za razumevanje.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 06.09.2012
Akcija programskega paketa POP NON STOP jesen 2012
Spoštovani naročniki!

Obveščamo Vas, da je PROPLUS izvedel še eno akcijo programskega paketa POP NON STOP jesen 2012.
V obdobju od 1.9. do 30.9.2012 se vsem NOVIM naročnikom na paket pop non stop ponudi posebna ugodnost:
- ob naročilu se naročnina za naveden paket PNS do konca leta 2012 ne zaračunava
- ponudba velja ob naročilu paketa PNS v mesecu septembru (od 1. do 30. septembra 2012)
- naročnina za paket PNS se začne obračunavati 1. januarja 2012 po veljavnem ceniku.
- ponudba ne vključuje vezave

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na tel.številko 613 33 11 ali 031 448 024.

Naročniška služba TS RPL d.d.
...
obvestilo, 16.07.2012
"OTO POČITNICE"
Spoštovani naročniki!

Obveščamo Vas, da je PROPLUS izvedel še eno promocijsko akcijo paketa POP NON STOP z naslovom "OTO POČITNICE" v kateri sodelujemo tudi operaterji združeni v signal KRS.
Vsem NOVIM naročnikom, ki se bodo na paket naročili do 31.7.2012 nudimo ugodnost: v mesecu juliju in avgustu na voljo brezplačno; prva naročnina se obračuna v obdobju od 1.9.2012 naprej.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na tel.št. 02/6133311.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 18.04.2012
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!

Obveščamo Vas, da je PROPLUS v času velikonočnih praznikov izvedel akcijo prodaje paketa POP NON STOP, v kateri smo sodelovali tudi operaterji združeni v signal KRS.
Navajamo nekaj pomembnih podatkov:
- veljavnost akcije : 6.4.2012 - 25.4.2012
- 10 dnevno brezplačno preizkusno obdobje za vse naročnike od 6.4.2012 - 15.4.2012
- ob 12-mesečni vezavi nižja naročnina 8,90€

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na tel.št. 02/6133311.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 14.11.2011
Obvestilo!
Spoštovani naročniki!
Zaradi del na električnem omrežju bo danes in jutri od 10. do 15. ure moten signal na območju Selnice ob Dravi in Fale. Možen je tudi moten signal v sistemu KRS zaradi izpada primarnih linij.

Prosimo za razumevanje.

...
obvestilo, 24.10.2011
OBVESTILO!
Spoštovani naročniki!
Glede na zadnje razgovore s produkcijsko hišo PRO PLUS, ki ponuja plačljiv programski paket POP NON STOP, bo ta paket vključen v naš CATV sistem predvidoma v mesecu decembru 2011. Produkcijska hiša PRO PLUS je namreč na podlagi pravnih argumentov sedaj omogočila ponudbo tega paketa v vseh kabelskih sistemih, ki zajemajo signale iz njihove distribucije v Ljubljani. Med temi sistemi je tudi signal KRS, zato bo ta distribucija omogočena pod istimi pogoji in cenami (11,99 EUR) kot v trenutno favoriziranih treh sistemih. Za vse nadaljnje informacije nas lahko pokličete na tel.št. 02/6133311.

Hvala za razumevanje.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 14.09.2011
OBVESTILO!
Spoštovani naročniki!
V tem trenutku Vam žal ne moremo ponuditi plačljivo programsko ponudbo POP NON STOP, saj produkcijska hiša PRO PLUS ne dovoli distribucije omenjenega paketa v vseh sistemih. Ker sami ne vemo razloga, zakaj ne moremo ponujati tega paketa v našem sistemu, se lahko za dodatne informacije obrnete na telefonsko številko 01/589 36 01 (PRO PLUS).

Ponujamo Vam odličen nabor vrhunskih televizijskih vsebin, ki jih stalno nadgrajujemo. V programski ponudbi imamo tudi pakete z izjemno dobrim izborom filmov, nadaljevank in drugih vsebin vodilnih svetovnih produkcij po ugodnejši ceni, kot je paket POP NON STOP (11,99€).

Hkrati Vas obveščamo, da bo zaradi uvedbe paketa POP NON STOP program POP BRIO viden samo še do 1.10.2011, le-tega bomo nadomestili s TV programom TLC programske hiše Discovery.

Hvala za razumevanje.

Naročniška služba TS RPL, d.d.
...
obvestilo, 20.04.2011
SPREMEMBA FREKVENCE SLO1 IN HTV 2
Uporabnike analognih catv programov obveščamo, da bomo s 25. 4. 2011 ukinili podvojeni kanal SLO 1, ki je na kanalu C11 (217,25 MHz) in ga zamenjali s HTV 2 iz kanala C30 (543,25 MHz). SLO 1 bo tako vidna samo na kanalu C06 (182,25 MHz), HTV 2 pa bo po novem viden na C 11 (217,25 MHz).
...
obvestilo, 02.02.2011
Kabelsko zajemanje signalov

Spoštovani naročniki!
Zaradi zagotavljanja kvalitete signala bo jutri, 3.2.2010 okoli 8:00 ure zjutraj za nekaj minut moten signal programov, ki jih zajemamo preko kabla in sicer Šport TV 1 in 2, VTV, H2O, SLO1HD, TeleM, RTS, InfoTV in NET TV, ker jih preusmerjamo na novo opremo. S tem posegom upamo, da bomo stabilizirali zajem in ne bo več prihajalo do digitalnih motenj. Prav tako bomo v kratkem preusmerili domače TV programe na lasten kabelski zajem, kar bo povečalo kvaliteto in stabilnost TV programov.

Hvala za razumevanje.
...
obvestilo, 17.01.2011
OBVESTILO!

Spoštovani naročniki storitev DTV signala KRS

v zadnjem času so opazne digitalne motnje na kanalih RTVSLO in še nekaterih drugih, ki so posledica kabelskega direktnega zajemanja. S tem zajemanjem vam skušamo v vaše domove dostaviti najbolj kakovosten signal direktno iz TV hiš (TV signali s satelitskega zajema so namreč slabše kvalitete) a se pri transportu in zajemu teh signalov pojavljajo določene digitalne motnje, ki so prisotne v vseh sistemih.

Naši in njihovi tehniki se trudijo, da napako čimprej odpravijo, do takrat pa vas prosimo za razumevanje.
...
obvestilo, 04.01.2011
OBVESTILO!

Spoštovani naročniki signalov KRS

Zaradi ukinitve satelitskega oddajanja kanala INFO TV trenutno tega kanala ni v naši TV shemi, z lastnikom se že iščejo alternative, s katerimi bomo TV program ponovno uvrstili v TV shemo.

TV programi MGM, Boomerang in BebeTV so trenutno izpadli na satelitu, tehniki že odpravljajo težavo.

Hvala za Vaše razumevanje.

...
obvestilo, 05.11.2010
NOVA PROGRAMSKA SHEMA
Spoštovani naročniki.

Od 01.11.2010 dalje velja nova programska shema analognih programov.
Nova programska shema se nahaja tukaj.

Hvala za razumevanje!
...
obvestilo, 29.10.2010
POSODOBITEV PROGRAMSKE SHEME

Spoštovani naročniki!

Obveščamo Vas da v času od 01.11.2010 do 05.11.2010 med 02:00 in 05:00 uro (ponoči), svoj digitalni sprejemnik preklopite v stanje pripravljenosti (rdeč gumb na daljincu) zaradi posodobitve programske sheme.

Hvala za razumevanje.

...
obvestilo, 21.10.2010
BEBE TV se bo preimenoval v DUCKTV

Spoštovani naročniki!

Obveščamo Vas da se bo s 1. januarjem 2011 BEBE TV preimenoval v DUCKTV. DUCKTV prinaša popolnoma nove oddaje, boljšo kvaliteto programa, več zabave, izobraževanja in sprostitve za majhne otroke in njihove družine.

Hvala za razumevanje.
...
obvestilo, 23.09.2010
Program PINK SI nadomestil program PINK PLUS!

Spoštovani naročniki.

Programska hiša PINK TV nas je obvestila, da je prenehala oddajati program PINK PLUS, katerega je nadomestil program PINK SI.

Hvala za razumevanje.
...
obvestilo, 21.04.2010
SPREMENJENA PROGRAMSKA SHEMA
Sporočamo vam, da smo prešli na novega dobavitelja programov sistem CATV Selnica – Ruše, s tem je pričela veljati, nova programsko shema. Navodilo o novih nastavitvah digitalnih sprejemnikov najdete na informativnem kanalu in na naši spletni strani. O ponudbi digitalnih paketov vas bomo obveščali tako po pošti kot preko spletne strani. Pakete z digitalnimi TV vsebinami glede na vaše želje boste lahko pričeli sklepati od 28. aprila 2010 dalje.
...
obvestilo, 21.04.2010
NAVODILA ZA DIGITALNE SPREJEMNIKE
Zaradi spremembe programske sheme digitalnih paketov, je potrebno ponovno nastaviti kanale na digitalnih sprejemnikih.
Kliknite tukaj za navodila za spemembo nastavitev..
...
 
 
kontakt - e-pošta - obvestila sistema
vse pravice pridržane 2010 TSRPL d.d.